Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

I. Postanowienia ogólne
1. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest organizowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad/Dz.U. Nr 13, poz.125/ i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2020 poz.1036).
2. Powołania akceptowanego pismem Ministra Edukacji Narodowej syg. DK0-53427/93/KW dot. PR-112/93 z dnia 16.04.1993 r.

lI. Cele Olimpiady
Celem Olimpiady jest:
• kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi,
• popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i procesom degradacji środowiska, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
• propagowanie metod ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania zasobów przyrody,
• zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska.

IlI. Tematyka Olimpiady

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko rozumianą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie
eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.
Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z takich dziedzin jak:
• ekologia klasyczna,
• wody i ich ochrona,
• gleby i ich ochrona,
• gospodarka rolna i leśna,
• żywność i zdrowie,
• ochrona przyrody,
• powietrze i jego ochrona,
• gospodarka odpadami,
• hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,
• aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

IV. Założenia organizacyjne

1. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Klimatu i Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.
2. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody prowadzi obsługę organizacyjną i finansowo-księgową Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Siedzibą Głównego Komitetu Olimpiady jest ZG LOP, ul. Tarnka 37 lok. 2, 00-355 Warszawa.
3. Główny Komitet posiada stronę internetową www.ekoolimpiada.pl i adres e-mailowy: biuro@ekoolimpiada.pl.
4. Główny Komitet składa się z przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących, sekretarza naukowego, Prezydium oraz pozostałych członków.
5. Przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza naukowego i członków Prezydium wybiera ze swego grona Główny Komitet w jawnym głosowaniu. Grono tych osób jest upoważnione do podejmowania bieżących decyzji i organizowania prac Głównego Komitetu.
6. Do zadań i uprawnień Głównego Komitetu w szczególności należą:
• opracowanie wytycznych w sprawie organizacji poszczególnych etapów eliminacji, ustalenie rocznego terminarza ich przeprowadzenia,
• określenie tematyki i zakresu treści oraz wykazu obowiązującej literatury,
• opracowanie zestawów pytań i zadań na wszystkie etapy eliminacji Olimpiady i dostarczenie ich na etap szkolny i okręgowy Wojewódzkim Komitetom,
• określenie zasad i warunków przeprowadzenia eliminacji, jednolitych kryteriów oceniania prac pisemnych, wypowiedzi ustnych i zadań praktycznych,
• udzielanie wyjaśnień i instruktażu w sprawach organizacyjnych, zasad oceny, kryteriów kwalifikacji uczestników do kolejnych etapów Olimpiady,
• ustalenie minimalnej liczby punktów, niezbędnych do zakwalifikowania się uczestnika do li i Ili etapu eliminacji,
• zatwierdzanie przesłanych przez Wojewódzkie Komitety wyników I i li etapu eliminacji oraz kwalifikacje do kolejnych etapów,
• przeprowadzenie eliminacji szczebla krajowego (centralnego) oraz zorganizowanie uroczystego zakończenia każdej edycji Olimpiady,
• nadawanie uczestnikom uprawnień finalisty i laureata, wydawanie zaświadczeń i dyplomów, wyróżnień oraz nagród,
• przyznawanie nauczycielom – opiekunom merytorycznym finalistów i laureatów szczebla krajowego (centralnego) dyplomów i nagród,
• ustalenie formy dokumentacji z eliminacji poszczególnych etapów oraz metod jej prowadzenia i sposobu przechowywania.
7. Główny Komitet działa kolegialnie na swych posiedzeniach podejmując uchwały większością głosów, w obecności przynajmniej połowy swego składu.
8. W celu prowadzenia określonych zadań Główny Komitet może powoływać komisje:
9. Komisję zadań – do opracowania tematyki i zadań eliminacji wszystkich etapów,
10. Komisję weryfikacyjną – do weryfikacji wyników zawodów I, li i Ili etapu.
11. Pracami Głównego Komitetu kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie (z upoważnienia) wiceprzewodniczący.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia Głównego Komitetu, czuwa nad wykonaniem uchwał Komitetu oraz całością jego prac, jednocześnie nad prawidłowością wydatków i zgodnością działalności Komitetu z przepisami obowiązującego prawa.
12. Główny Komitet w porozumieniu z Ligą Ochrony Przyrody, Wydziałami Ochrony Środowiska, Urzędami Marszałkowskimi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, centrami edukacji ekologicznej, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych itp. tworzy Wojewódzkie Komitety. Do zadań tych komitetów należy:
• przeprowadzanie eliminacji I etapu podstawowego – szkolnego i li etapu – okręgowego, zgodnie z wytycznymi Głównego Komitetu,
• weryfikacja uczestników eliminacji li etapu i Ili etapu eliminacji krajowych (centralnych),
• przyznawanie nagród uczestnikom kolejnych etapów eliminacji.
13. Główny Komitet działa przy ZG LOP. W województwach sprawy organizacyjne prowadzone są zgodnie z zakresem czynności, ustalonym przez przewodniczącego Komitetu.
14. Przewodniczący Głównego Komitetu wybierany jest na okres pięcioletniej kadencji i ma następujące zadania i uprawnienia:
• kieruje całokształtem prac Głównego Komitetu, koordynuje działalność Wojewódzkich Komitetów,
• reprezentuje Główny Komitet na zewnątrz, podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do rozstrzygania w drodze uchwał,
• czuwa nad prawidłowością wydatków Głównego Komitetu i podległych mu jednostek,
• ponosi odpowiedzialność za legalność, gospodarność i rzetelność działań Głównego Komitetu i jednostek podległych w realizacji jego uchwał.

V. Organizacja eliminacji

1. Eliminacje Olimpiady Wiedzy Ekologicznej są trzyetapowe.
2. Jury eliminacji lI etapu jest powoływane przez Wojewódzkie Komitety i przedstawiane do akceptacji Głównemu Komitetowi, natomiast IlI etapu krajowego (centralnego) przez Główny Komitet. W skład jury wchodzą: przewodniczący i sekretarz oraz członkowie w liczbie zapewniającej prawidłową ocenę uczestników. Tworzyć je mogą nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem tych, którzy są opiekunami merytorycznymi startujących uczniów), jak i akademiccy, doradcy, metodycy, przedstawiciele kuratoriów oświaty oraz jednostek resortu ochrony środowiska i służb mu podlegających, a także członkowie Wojewódzkich Komitetów.
3. Jury kolejnych etapów eliminacji odpowiada za zachowanie pełnej tajności zadań (testów i zestawów pytań problemowych} eliminacyjnych do czasu ich oficjalnego ujawnienia.
4. Organizacja eliminacji szkolnych I etapu polega na:
• zorganizowaniu etapu szkolnego, podczas którego następuje wyłonienie wszystkich uczniów chętnych do startu w danej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
• zapoznaniu wszystkich chętnych do startu uczniów ze spisem obowiązującej literatury oraz zakresem problematyki,
• etap kolejnej edycji odbywa się w szkołach ponadpodstawowych w pierwszej dekadzie stycznia, w jednym terminie, dacie i godzinie ustalonych dla danego roku w całym kraju. Za jego organizację odpowiada
dyrektor danej szkoły. Każdy uczestnik rozwiązuje test złożony z 50 zadań, opracowanych przez Główny Komitet Olimpiady.
• obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali, gdzie odbywa się pisanie testu telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych oraz korzystania z nich. Złamanie jego jest równoznaczne z dyskwalifikacją wszystkich uczniów szkoły, w której taka sytuacja miała miejsce. W drodze eliminacji, z każdej szkoły 3 najlepszych uczniów stanowi jej reprezentację na lI etap eliminacji. Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania ucznia do lI etapu Olimpiady jest uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym (40 pkt), każda prawidłowa odpowiedz to 1 pkt, a nieprawidłowa O pkt.
W przypadku, kiedy jest więcej niż trzech uczniów spełniających to kryterium, konieczne jest przeprowadzanie dogrywki w formie testu pisemnego, którego pytania opracowane i dostarczone są przez Główny Komitet Olimpiady.
Każda szkoła, której uczniowie startują w etapie podstawowym eliminacji, zobowiązana jest przesłać listem poleconym wypełniony, oryginalny druk protokołu (otrzymany w materiałach od GK OWE) do Wojewódzkiego Komitetu w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego), oraz sprawozdanie uwzględniające:
• pełną nazwę i dokładny adres szkoły, z podaniem powiatu,
• ogólną liczbę uczestników eliminacji w danej szkole, z uwzględnieniem klas i ich profili,
• listę uzyskanych wyników,
• imiona i nazwiska opiekuna (opiekunów) merytorycznych uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego z podaniem danych kontaktowych,
• zbiorcze zestawienie tabelaryczne liczby uczniów.
Szkoła, która nie spełni powyższych warunków, zostaje automatycznie skreślona z bazy szkół otrzymujących materiały merytoryczne, na kolejne edycje Olimpiady.
Zbiorcze sprawozdania, obejmujące wszystkie szkoły Wojewódzkie Komitety przesyłają na adres Głównego Komitetu OWE: Główny Komitet OWE przy ZG LOP, ul. Tarnka 37 lok.2, 00-355 Warszawa. Nieprzekraczalnym terminem ich przesłania jest 4 luty 2024 r.
Termin eliminacji lI etapu jest regulowany odrębnym pismem GK OWE i jest przeprowadzany w danym roku – w tym samym terminie – dniu i godzinie w całej Polsce. Zwyczajowo jest to sobota, najbliższa Dnia Ziemi (13 kwietnia 2024 r.).

Klauzula obowiązująca w warunkach pandemii: Organizacja I etapu szkolnego polega na:
• Zorganizowaniu etapu szkolnego przez powiadomienie wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w danej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, o warunkach przeprowadzenia eliminacji szkolnych podczas zdalnej pracy,
• Przekazaniu startującym uczniom spisu obowiązującej literatury oraz zakresu problematyki.
Etap ten odbywa się zdalnie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, w pierwszej dekadzie stycznia, w całym kraju, w jednym terminie i godzinie, ustalonych w danym roku przez GK OWE. Za jego organizację i prawidłowe przeprowadzenie odpowiada dyrektor szkoły oraz opiekun (opiekunowie) merytoryczny uczniów, którzy w tej szkole startują w danej
edycji Olimpiady.
Każdy uczestnik tego etapu, rozwiązuje test złożony z 50 zadań, przestany w wersji elektronicznej przygotowanej przez jego opiekuna merytorycznego w wyznaczonym dniu i godzinie, wcześniej opracowany oraz dostarczony przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu szkolnego eliminacji OWE, zobowiązany jest do połączenia się z uczestnikiem za pomocą obrazu video i kontrolowaniu samodzielności rozwiązywania testu.
Należy bezwzględnie przestrzegać czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu. Przekroczenie regulaminowego czasu przez uczestnika jest równoznaczne z jego dyskwalifikacją.
W czasie trwania testu obowiązuje bezwzględny zakaz porozumiewania się uczestników poprzez media (elektroniczne, portale społecznościowe itp.). Złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją szkoły, którą reprezentuje uczeń oraz zakazem jej uczestnictwa w dwóch najbliższych edycjach Olimpiady.
W drodze eliminacji z każdej szkoły trójka uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście, stanowi jej reprezentację na li etapie edycji, czyli eliminacjach okręgowych.
Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania się do „najlepszej trójki” jest uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście czyli 40 pkt. Każda prawidłowa odpowiedź na pytanie to 1 pkt, a nieprawidłowa to O pkt.
W przypadku, gdy więcej niż trzech uczniów, spełni powyższe kryterium w danej szkole, konieczne jest przeprowadzenie zdalnie dogrywki (test) w wyznaczonym przez Główny Komitet OWE terminie i godzinie dla całego kraju, zgodnie z wytycznymi danej edycji Olimpiady. Pytania na dogrywkę są opracowane i dostarczane przez Główny Komitet OWE.
Każda szkoła, której uczniowie startują w etapie podstawowym, zobowiązana jest do przesłania listem poleconym protokołu z jego przeprowadzenia (druk otrzymuje w materiałach od GK OWE) do Komitetu Wojewódzkiego OWE w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia (decyduje data stempla pocztowego)oraz sprawozdania uwzględniającego:
• Pełną nazwę i dokładny adres szkoły, powiat,
• Ogólną liczbę uczniów startujących, z podziałem na klasy i profile,
• Dane osobowe uczniów, którzy zakwalifikowali się do li etapu (okręgowego).
Zbiorcze sprawozdania Komitety Wojewódzkie OWE przesyłają w wyznaczonym w danym roku terminie do Głównego Komitetu OWE.

Szkoła, która nie spełni powyższych warunków, zostaje skreślona z bazy szkół otrzymujących materiały merytoryczne na kolejne edycje Olimpiady.

5. Organizacja eliminacji okręgowych lI etapu polega na:
• części pisemnej, w której każdy uczestnik rozwiązuje test pisemny składający się z 50 zadań opracowanych przez Główny Komitet. Po sprawdzeniu testów przez jury, do części ustnej zostaje zakwalifikowanych12 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.
• obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę, gdzie odbywa się test telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych oraz korzystania z nich. Złamanie go jest równoznaczne z dyskwalifikacją ucznia, który to zrobił.
• zadania testowe oceniane są według zasady 0/1: błędna odpowiedż lub jej brak O pkt, prawidłowa odpowiedż 1 pkt,
• części ustnej składającej się z losowanych zestawów pytań problemowych (3 pytań trudniejszych po 5 pkt oraz 3 łatwiejszych po 3 pkt), na które uczestnicy odpowiadają publicznie na sali przed jury i pozostałymi uczniami, którzy nie zakwalifikowali się do części ustnej, nauczycielami i innymi gośćmi eliminacji.
• wyniki części ustnej każdego uczestnika są prezentowane publicznie oraz po ich zsumowaniu z rezultatem uzyskanym przez ucznia w części pisemnej , ostatecznie decydują o kolejności zajętych miejsc,
• wyniki eliminacji etapu okręgowego są przekazywane w formie protokołu na adres e-mailowy Głównego Komitetu oraz pocztą tradycyjną i podlegają weryfikacji oraz zatwierdzeniu w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe wskazówki dotyczące przeprowadzenia I i li etapu eliminacji, protokołów zbiorczych, Wojewódzkie Komitety otrzymują od Głównego Komitetu wraz z zestawami pytań na dany etap w bieżącej edycji Olimpiady.
Kryteria kwalifikacji uczestników do Ili etapu eliminacji krajowych (centralnych):
• do etapu krajowego (centralnego) przechodzi wyłącznie 7 uczestników ustnych eliminacji etapu okręgowego, którzy uzyskali najwyższą łączną sumę punktów z części pisemnej i ustnej,
• Główny Komitet po ustaleniu listy uczestników etapu krajowego (centralnego), wysyła do nich zaproszenia drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji tego etapu.
Data przeprowadzenia tego etapu jest tradycyjnym już akcentem obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Polsce (5 czerwca) i jest najbliższym jego terminem piątkowo-niedzielnym 7-9 czerwca 2024 r.
Klauzula obowiązująca w warunkach pandemii:
Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego, od dnia – terminu, w którym przewidziano w danym roku tradycyjne przeprowadzenie li etapu eliminacji są zobowiązani do przygotowania w ciągu 21 dni samodzielnej pracy badawczej, na wskazany temat i według kryteriów opracowanych przez GK OWE. Realizacja i przesłanie przez uczestnika pracy w programie Power Point na adres KW OWE w danym województwie (pocztą tradycyjną na nośnikach elektronicznych) lub a-mailowo ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 21 dni. Prace te, wykonane zgodnie ze wskazaniami GK OWE, zostaną ocenione według jednolitych kryteriów przestanych przez GKOWE (listem poleconym z obowiązującą klauzulą poufności).Ocen prac dokonuje Jury powołane przez Wojewódzkie Komitety OWE. O wynikach Wojewódzkie Komitety OWE informują (a-mailowo lub pocztą tradycyjną) wszystkich autorów przesłanych prac.
Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa stanowić będą jego reprezentację na finale centralnym, który odbędzie się w czerwcu.
6. Organizacja eliminacji krajowych (centralnych) IlI etapu polega na:
• części pisemnej, w której każdy uczestnik rozwiązuje test pisemny składający się z 50 pytań opracowanych przez Główny Komitet,
• obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę, gdzie odbywa się finał telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych oraz korzystania z nich. Złamanie jego jest równoznaczne z dyskwalifikacją ucznia, który to zrobił,
• wyłonieniu 10 najlepszych uczestników (którzy uzyskali największa liczbę punktów z testu), niezbędne jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi) po sprawdzeniu testów przez jury. Tytuł finalisty danej edycji Olimpiady uzyskuje wyłącznie uczennica/uczeń, którzy z testu uzyskali minimum 35 pkt., czyli udzielili 70% poprawnych odpowiedzi!
• W przypadku większej liczby uczniów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, konieczne jest przeprowadzenie dogrywki w formie pisemnej, na podstawie pytań opracowanych przez Główny Komitet Olimpiady. Jeśli dogrywka pisemna nie rozstrzygnie ostatecznego składu dziesiątki finalistów do części ustnej finału, wówczas przeprowadzana jest dogrywka ustna. Polega ona na udzieleniu ustnej odpowiedzi na jedno problemowe pytanie jury (to samo dla wszystkich finalistów, którzy w pisemnej dogrywce uzyskali taką samą liczbę punktów). Odpowiedzi udzielają
uczestnicy pojedynczo, a potem finalista opuszcza salę w asyście jednego z członków jury, tym samym uniemożliwiając mu możliwość porozumienia z kolejnymi odpowiadającymi,
• zakwalifikowanie tych 10 osób do części ustnej, jest równoznaczne z nadaniem im tytułu laureata Olimpiady Wiedzy Ekologicznej danej edycji,
• części ustnej składającej się z losowanych zestawów pytań problemowych (składających się z 3 pytań trudniejszych po 5 pkt oraz 3 łatwiejszych po 3 pkt), na które uczestnicy odpowiadają na sali przed jury i pozostałymi uczniami, którzy nie zakwalifikowali się do części ustnej, nauczycielami i innymi gośćmi eliminacji,
• wyniki części ustnej każdego laureata decydują o zajętym miejscu w finale centralnym danej edycji Olimpiady.
W przypadku równej liczby punktów, o miejscu rozstrzyga wynik uzyskany przez niego z testu pisemnego.
Klauzula obowiązująca w warunkach pandemii:
W warunkach pandemii etap centralny nie odbywa się w tradycyjnej formule.
Jest on przeprowadzony w formie zdalnej. Jego uczestnicy o jednej godzinie (w całym kraju) otrzymują w formie elektronicznej test, na którego wypełnienie mają czas 60 minut (licząc dokładnie od minuty jego otrzymania).
Następnego dnia 10 najlepszych finalistów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów (niezbędne jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi) z części pisemnej, przystępuje do części ustnej. Część ustna przeprowadzona jest następnego dnia w formie wideokonferencji.

VI. Uczestnicy Olimpiady, uprawnienia finalistów i laureatów

1. Uczestnikami tej interdyscyplinarnej Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.
Laureaci eliminacji centralnych nie mają prawa startu w kolejnych edycjach Olimpiady.
2. Uczestnikami tej interdyscyplinarnej Olimpiady mogą być również uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, którzy realizują indywidualny program nauczania lub tok nauki rekomendowani przez szkołę.
3. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny, a uczestnicy każdego etapu eliminacji na kartach odpowiedzi testu potwierdzają, ze zapoznali się z regulaminem Olimpiady i akceptują wszystkie jego warunki, zobowiązując się do ich przestrzegania na każdym etapie eliminacji.
4. Startujący w Olimpiadzie uzyskuje następujące uprawnienia oraz przywileje:
• uczestnik, który zakwalifikował się do etapu okręgowego i krajowego (centralnego), ma prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas trwania eliminacji,
• uczestnik, który zakwalifikował się do eliminacji krajowych (centralnych), na podstawie otrzymanego zaświadczenia wydanego przez Główny Komitet, zyskuje w danym roku prawo do zapisu na świadectwie szkolnym, swego sukcesu, w kategorii szczególne osiągnięcia ucznia.
• uczestnik, który uzyskał z testu pisemnego eliminacji krajowych minimum 70% poprawnych odpowiedzi (finalista) lub zakwalifikował się do ich części ustnej (laureat) zyskuje wstęp na 64 publiczne uczelnie wyższe, zgodnie z aktualnym wykazem, dostępnym na stronie internetowej Olimpiady www.ekoolimpiada.pl bez postępowania kwalifikacyjnego,
• każdym etapie eliminacji zdobywcy czołowych (10 – 15 miejsc) mogą otrzymać indywidualne nagrody, fundowane przez organizatorów i współorganizatorów, szkoły oraz innych sponsorów olimpiady.
• uczestnik każdego stopnia eliminacji ma prawo do odwołania się od decyzji Jury w terminie 7 dni, wyłącznie w formie pisemnej (decyduje data stempla pocztowego). Odwołanie to należy kierować wyłącznie listem poleconym na adres Głównego Komitetu OWE. Zostanie ono rozpatrzone przez GK OWE w terminie 14 dni roboczych, a uczeń/uczennica wysyłający odwołanie zostaną poinformowani o podjętej decyzji pismem, wysłanym listem poleconym na wskazany przez nich adres.
• uczestnik każdego stopnia eliminacji może zostać zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym z dalszych etapów Olimpiady przy jakiejkolwiek próbie niesamodzielnej pracy.

VII. Zasady finansowania Olimpiady

1. Główny Komitet może otrzymywać dotacje na organizację kolejnych edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz innych sponsorów.
2. Główny Komitet może otrzymywać środki z subwencji instytucji będących współorganizatorami oraz innych instytucji, sponsorów i osób prywatnych.
3. Wojewódzkie Komitety mogą otrzymywać środki z subwencji instytucji będących współorganizatorami oraz innych instytucji np. Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundacji oraz sponsorów i osób prywatnych.
4. Środki finansowe uzyskane przez Główny Komitet przeznacza się na organizację przeprowadzenia eliminacji okręgowych i krajowych (centralnych), pokrycie kosztów pobytu uczestników, zwrot kosztów podróży uczestników i w miarę możliwości ich opiekunów, a także na nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 szkół w Polsce, finalistów i laureatów oraz ich opiekunów merytorycznych.
5. Środki finansowe Główny Komitet wydatkuje w porozumieniu z głównym księgowym ZG LOP z upoważnienia przewodniczącego Głównego Komitetu.
6. Zasady rozliczania wydatków oraz sporządzanie sprawozdań finansowych regulują aktualne przepisy o rachunkowości budżetowej.

VIII. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji

1. Główny Komitet prowadzi archiwum, w którym przechowywane są:
• dokumentacja dotycząca powołania olimpiady (5 lat),
• dokumentacja dotycząca zasad powoływania wojewódzkich komitetów i jury (5 lat),
• protokoły ze wszystkich etapów eliminacji kolejnych edycji olimpiady (5 lat),
• prace pisemne uczestników eliminacji krajowych (centralnych) (5 lat),
• rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów (5 lat),
• rejestr nagród, dyplomów dla szkół (5 lat),
• listy finalistów i laureatów wraz z danymi osobowymi ich nauczycieli (5 lat),
• dokumentacja statystyczna i finansowa (5 lat),
• dane personalne członków Głównego Komitetu i Wojewódzkich Komitetów (5 lat).

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, ul. Tarnka 37/2, 00-355 Warszawa. Uczestnicy oraz opiekunowie merytoryczni uczniów startujących w Olimpiadzie mają prawo do zażądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Wojewódzkie Komitety w swych archiwach przechowują:
• dokumentacje dotyczące powołania Wojewódzkiego Komitetu,
• protokoły z I i li etapu eliminacji kolejnych edycji Olimpiady,
• prace pisemne uczestników I i li etapu eliminacji (1 rok),
• dokumentacje statystyczne i finansowe każdej edycji Olimpiady (3 lata). IX. Przepisy końcowe Główny Komitet posiada pieczęć Olimpiady następującej treści: