Wykaz uczelni 2021

WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW, NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP Z POMINIĘCIEM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 Skróty:
L – laureat zawodów stopnia centralnego (10 osób biorących udział w II części zawodów, czyli części ustnej),
F – finalista zawodów stopnia centralnego (pozostali uczestnicy zawodów stopnia centralnego biorący udział tylko w części pisemnej)

Lp.

Nazwa i adres uczelni

Wydziały i kierunki

Czas

1.

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 WARSZAWA
(L, F) są przyjmowani na I rok studiów. Komisja rekrutacyjna wpisuje do protokołu maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.
Uwaga: zaświadczenie jest ważne w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i w roku następnym. Postanowienie dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego z okresu do dwóch lat przed rokiem, w którym odbywa się proces rekrutacji na studia.
2021/2022 do 2023/2024
2. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
ul. W. Pola 2
35-959 RZESZÓW
Na I rok studiów na kierunki: – bezpieczeństwo wewnętrzne – biotechnologia – finanse i rachunkowość – inżynieria chemiczna i procesowa – inżynieria materiałowa – inżynieria środowiska – logistyka – lotnictwo i kosmonautyka – mechanika i budowa maszyn – mechatronika – technologia chemiczna – transport – zarządzanie – zarządzanie i inżynieria produkcji – zarządzanie w sporcie – inżynieria środków transportu – inżynieria farmaceutyczna przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureaci(L) lub finaliści (F) zawodów centralnychKandydat na studia będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego może skorzystać z uprawnienia określonego w niniejszej uchwale tylko jeden raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego. 2021/22 do 2024/2025
3. Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a
15-351 BIAŁYSTOK
( L i F ) olimpiad będą przyjmowani na I rok studiów z pominięciem konkursu świadectw, z uprawnień tychmogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego tylko w tym roku, w którym zdawali egzaminmaturalny Bezterminowo
4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
85-064 BYDGOSZCZ
(L i F )Na I rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani na wymienione kierunki Biologia, Ochrona środowiska, Biotechnologia, Zarządzanie kryzysowe w środowisku 2021/2022 do 2022/2023
5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie-Kortowie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-957 OLSZTYN
(L, F): Biologia, Ochrona środowiska, Ogrodnictwo, Inżynieria środowiska, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika,Architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)Bioinżynieria produkcji żywności,Biotechnologia,,Leśnictwo,Mikrobiologia, Zwierzęta w rekreacji i terapii,Towaroznawstwo Wydział lekarski: na kierunek – Nauki o zdrowiu od 2013r. 2019/2020 do 2022/2023
7. Politechnika Koszalińska
ul.Racławicka 15/17
75-620 KOSZALIN
(L i F) są przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na następujące kierunki studiów :Inżynieria Środowiska , Pedagogika , Technologia rolnicza i leśna, Energetyka, Turystyka rekreacjaWszystkie uprawnienia kandydatów na I rok studiów wynikające z posiadania danych osiągnięć ważne są przez okres 5 lat od daty ich uzyskania oraz obowiązują we wszystkich postępowaniach rekrutacyjnych kandydata 2021/2022 do 2024/2025
8. Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich
ul. Ks. A. Kordeckiego 20
85-225 BYDGOSZCZ
(L i F) Rolnictwo, Inżynieria środowiska, Technologia chemiczna, Architektura krajobrazu, Gospodarowanie zasobami naturalnymi, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Analityka chemiczna i spożywcza, Zielarstwo i fizjoterapia, Zootechnika 2021/22 do
2023/2024
9. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW
(L i F) Wydział Energetyki i Paliw – kier. Technologia Chemiczna , Paliwa i środowisko, Rewitalizacja terenów zdegradowanych, Inżynieria produkcji i jakości, Recykling i metalurgia, Energetyka, Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, Geoinżynieria i górnictwo otworowe, Inżynieria Górnicza, Inżynieria i Monitoring Środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska,Inżynieria Kształtowania Środowiska, Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Zarządzanie. 2021/2022 do
2023/2024
10. Uniwersytet Kard. Wyszyńskiego
ul. Dewaytis 5
01-815 WARSZAWA
psychologia – (L) 3 miejsca,Ochrona środowiska (L i F) 3 miejsca, Ochrona dóbr kultury i środowiska (L i F bez limitu), Pedagogika (L), Pedagogika specjalna (L), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (L), Fizyka (L i F), Chemia (L i F), Biologia (L i F), Inżynieria Środowiska (L i F), Pielęgniarstwo (L i F. 2021/2022 do
2022/23
11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 KONIN
(L, F) otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym (600 punktów), bez względu na wyniki egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunki: Dietetyka, Kosmetologia, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Psychologia, Wychowanie fizyczne 2021/22 do
2022/23
12 Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 WARSZAWA
(L, F) są przyjmowani na I rok studiów poza procedurą klasyfikacyjną na kier.:/ Inżynieria środowiska/RIE/, Ochrona środowiska/RIE/, Administracja, Logistyka, Transpor tFinaliści olimpiad ogólnopolskich z roku 2020 będą traktowani jako laureaci tych olimpiad. 2021/2022
13 Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48
45-951 OPOLE
(L,F) są przyjmowani na kier.: Ochrona środowiska, Architektura krajobrazu, Psychologia 2019/2020
2020/2022
14 Politechnika Łódzka
ul. Ks. Skorupki 6/8
90-924 ŁÓDŹ
Nowa Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej wprowadza zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnegodla laureatów etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. bezterminowo
15 Politechnika Opolska
ul. St. Mikołajczyka 5
45-233 OPOLE
(L, F) przyjmowani są na kierunek: Ekonomia, Energetyka, Inżynieria Środowiska, Systemy Biotechniczne 2019/23
16 Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 POZNAŃ
(L i F) Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska, Ekoenergetyka, Geotechnologie, hydrotechnika i transport wodny, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria i gospodarka wodna, Leśnictwo, Agroturystyka do 23/24, 2021/2022 do
2023/2024
18 Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 69
65-762 ZIELONA GÓRA
(L, F) bez postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani na kierunki: Architektura, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Biologia, Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem, Coaching i doradztwo filozoficzne, Energetyka, Geoinformatyka i techniki satelitarne, Inżynieria bezpieczeństwa, Ochrona środowiska, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne. 2021/2022 do
2023/2024
19 Uniwersytet
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 BIAŁYSTOK
(L, F) biologia, ekobiznes, fizyka, jakość i bezpieczeństwo środowiska, kognitywistyka i komunikacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna 2021/2022 do
2023/2024
20 Uniwersytet Pedagogiczny KEN
ul. Podchorążych 2
30-084 KRAKÓW
(L, F): Biologia, Bioinformatyka, Fizyka, Ochrona środowiska ,Geografia, Turystyka i Rekreacja, Gospodarka przestrzenna, 2021/22 do
2023/24
21 Uniwersytet
A. Mickiewicza
w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-614 POZNAŃ
(L) kier.: Biotechnologia i Bioinformatyka . ( L i F ) kier .Biologia – spec. ekologia i zarządzanie zasobami przyrodykier. Ochrona Środowiska. kier. Ochrona Środowiska – spec. hydrobiologia i ochrona wód. bezterminowo
22 Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
ul. Fordońska 120
85-739 BYDGOSZCZ
(L, F) zostaną zwolnieni z rekrutacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz z opłaty wpisowego na studia inżynierskie na kierunku Ochrona środowiska – wszystkie specjalności. bezterminowo
23 Instytut Ekonomiczny
i Politechniczny PWSZ
ul. Grunwaldzka 137
82-300 ELBLĄG
(L, F) sieci i instalacje budowlane przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów 2021/2022
24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 TARNÓW
L i F szczebla centralnego są przyjmowani z pominięciem procedur kwalifikacyjnych na kierunki :Chemia , Ochrona Środowiska . bezterminowo
25 Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 KATOWICE
L  mają zagwarantowany wstęp na studia bez postępowania kwalifikującego na kier. Ochrona środowiska, Nauki o rodzinie, Indywidualne studia międzyobszarowe. L i F na kier Administracja, Chemia, Biologia, Biotechnologia ,Etnologia, Geofizyka ,Geografia, Geologia, Geologia stosowana, Inżynieria zagrożeń  środowiskowych ,Mechatronika, Pedagogika, Prawo, Przedsiębiorczość, Technologia chemiczna, Teologia.Pełen wykaz kierunków i uprawnień dostępny jest na stronie http i kandydat.us.edu.pl . 2019/2020
2022/2023.
26 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 WARSZAWA
(L) ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w SGGW stacjonarnych lub niestacjonarnych będą zwolnieni w całości z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: Biologia, Inżynieria środowiska, Leśnictwo, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Zootechnika, Technologia energii odnawialnej ,Towaroznawstwo ,Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich Inżynieria ekologiczna, Ochrona środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna. 2021/2022 do
2024/2025
27 Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 13
 20-950 LUBLIN
(L, F) aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, architektura krajobrazu, biotechnologia, biologia, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, inżynieria środowiska, mleczarstwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, rolnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, technologia żywności i żywienie człowieka, turystyka i rekreacja, zarządzanie zasobami Ziemi, zielarstwo i fitoprodukty, 2021/2021 do
2023/2024
28 Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
60-967 POZNAŃ
(L, F) ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu Biologia. Warunkiem otrzymania przywileju jest przekazanie do Uczelni listy laureatów i finalistów przez komitet olimpiady. Prawo to  przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości niezależnie od roku uzyskania dyplomu laureata bądź finalisty. 2021/22 do
2024/25
29 Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 GDAŃSK
L i F – kierunki: Chemia, Chemia budowlana, Energetyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiskaTechnologia chemiczna, Zielone technologie monitoring od roku 2019/2020

30 Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2a
44-100 GLIWICE
(L , F) Biotechnologia, Automatyka i Robotyka, Automatyka i informatyka przemysłowa, Budownictwo, Budownictwo podziemne, Biotechnologia, Chemia, Energetyka, Fizyka techniczna, Gospodarka obiegu zamkniętego, Gospodarka surowcami mineralnymi, Górnictwo i geologia, Informatyka przemysłowa, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa, Inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Modelowanie komputerowe, Technologia i inżynieria chemiczna ( w j. angielskim), Technologia metali, Technologia chemiczna, Zarządzanie i inżynieria produkcji 2021/2022 do
2026/27
31 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 KRAKÓW
(L, F) Laureaci i finaliści otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia. Kierunki, których dotyczą przyznane uprawnienia biotechnologia • energetyka • inżynieria chemiczna i procesowa • inżynieria czystego powietrza • inżynieria i gospodarka wodna • inżynieria materiałowa • inżynieria produkcji • inżynieria środowiska • nanotechnologie i nanomateriały • odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna • systemy i urządzenia przemysłowe 2021/22
2022/23
32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
ul. Staszica 1
33-300 NOWY SĄCZ
(L i F) są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnegona kier. Zarządzanie i Inżynieria produkcji. bezterminowo
33 Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 GDAŃSK
(L i F) biologia, biotechnologia, ekonomia, geografia, gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, oceanografia, ochrona środowiska 2021/2022 do
2022/2023
34 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Curie Skłodowskiej 5
20-031 LUBLIN
(L i F) Biotechnologia, Biologia, Filozofia, Europeistyka, Kreatywność społeczna 2021/2022 do 2022/2023
36 Wszechnica Mazurska
w Olecku
Pl. Zamkowy 5
19-400 OLECKO
(L, F) przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kier. Ochrona środowiska. bezterminowo
37 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
w Radomiu
ul. Marii Fołtyn 6c
26-600 RADOM
(L, F) stopnia centralnego – przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. bezterminowo
38 Uniwersytet-Technologiczno-. Humanistyczny
im. K. Pułaskiego
ul. J. Malczewskiego 29
26-600 RADOM
( L i F ) Pielęgniarstwo, Technologia chemiczna, Kosmetologia, , Bezpieczeństwo i higiena pracy, Turystyka i rekreacja, Fizjoterapia. Wychowanie fizyczne 2021/2022 do 2022/2023
39 Uniwersytet Ekonomiczny
im. Karola Adamieckiego
ul. 1 Maja 50
40-287 KATOWICE
(L) i (F) na podstawie złożonych wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów na dowolny kierunek w ramach limitów miejsc ustalanych dla poszczególnych kierunków studiów. Z uprawnień (L, F) mogą korzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu (L) lub (F). 2021/2022
40 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Al. Piastów 17
70-310 SZCZECIN
( L i F ) uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach kwalifikowanych do przyjęcia. Na kier. Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Ogrodnictwo, Rybactwo,Technika rolnicza i leśna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria środowiska, Mikrobiologia stosowana, Turystyka i rekreacja, Chemia, Odnawialne źródła energii, Gospodarka i   zarządzanie środowiskiem wodnym, Medycyna roślin Kynologia, 2019/2020 do 2022/2023
41 Katolicki Uniwersytet  Lubelski
Al. Racławickie 4
20-950 LUBLIN
(L, F) na antropologię stosowaną, architekturę krajobrazu, biotechnologię, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, inżynierię środowiska w Stalowej Woli, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną 2019-2022
42 Uniwersytet Przyrodniczy ul. K. Norwida 25/27
50-375 WROCŁAW
 (L, F) Bezpieczeństwo żywności, Bioinformatyka, Biologia, Biologia człowieka, Zootechnika, Agrobiznes, Agroinżynieria, Biotechnologia stosowana roślin, Ekonomia, Medycyna roślin, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Laureaci i finaliści z tytułu olimpijczyka mogą skorzystać dwa razy – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości oraz w roku następnym po uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad stopnia centralnego. 2021/22 do
2022/23
43 Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 11
31-007 KRAKÓW
(L i F ) otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji na każdych studiach, gdzie jako kryterium kwalifikacjiwystępuje przedmiot geografia. Dokładne informacje na www.rekrutacja.uj.edu.pl tel.12 6631401
Zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania.
bezterminowo
44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
ul. 3 Maja 54
08-110 SIEDLCE
(L i F) Rolnictwo, Zootechnika, Turystyka i Rekreacja, Biologia sądowa ,Analityka z diagnostyką molekularną, Inżynieria ekologiczna, Menadżer produkcji i dystrybucji żywności, Zoopsychologia z animaloterapią. 2021/2022 do
2022/2023
46 Uniwersytet
im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. S. Żeromskiego 5
25-363 KIELCE
(L, F) Ochrona środowiska, Rolnictwo ekologiczne 2021/2022 do
2023/2024
47 Uniwersytet Rolniczy
Al. A. Mickiewicza 21
31-120 KRAKÓW
(L i F) Architektura krajobrazu, Biogospodarka, Inżynieria mechatroniczna, Leśnictwo, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Sztuka ogrodowa, Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, Transport i logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji 2021/2022 do
2022/2023
48 Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WARSZAWA
Biotechnologia (L i F), Biologia (L i F), Chemia (L i F), Chemiczna analiza instrumentalna (L i F), Energetyka i chemia jądrowa (L i F), Europeistyka – integracja europejska ( L), Europeistyka – studia europejskie (L), Europejskie studia optyki okularowej i optometrii (L), Geografia (L), Gospodarka przestrzenna (L), Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej(L),Międzywydziałowe studia ochrony środowiska (L i maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z biologii F), Ochrona środowiska (L i F), Praca socjalna (L i F), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (L i F), Stosowana psychologia zwierząt- )zaoczne maksymalna liczba punktów z przedmiotu dodatkowego), Stosunki międzynarodowe (L), Zastosowania fizyki w biologii i medycynie (L), Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (L, F – maksymalna liczba punktów z biologii),bioinformatyka i biologia systemów – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia z biologii, – 2021/2022  do
2022/2023
51 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 SŁUPSK
(L i F) na kierunki Biologia, Ochrona środowiska Fizyka techniczna,  są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Okres ważności dokumentu nie może przekroczyć 3 lat. 2019/2020 do 2021/2022
52 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D,
20-618 LUBLIN
(L i F) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci będą na kierunek studiów Inżynieria Środowiska, Inżynieria odnawialnych źródeł energii 2019/2020 do
2021/2022
53 Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16c
35-959 RZESZÓW
L i F są przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnym na kier. Zdrowie publiczne Dietetyka, Filozofia. Agroleśnictwo, Architektura krajobrazu .Biologia Logistyka w sektorze  rolno-spożywczym, Ochrona środowiska Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Rolnictwo Technologia żywności i żywienie człowieka 2022/2023
54 Collegium Medicum
im L. Rydygiera
w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13
85-067 BYDGOSZCZ
L i F w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia jednolite magisterskie na kierunki :analityka medycznai farmacja oraz na wszystkie kierunki studiów I stopnia prowadzone w kampusie bydgoskimuzyskują maksymalną liczbę punktów bezterminowo
55 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 LUBLIN
L i F przyjmowani są na studia I stopnia na kier.  Zdrowie publiczne L i F ubiegający się na Ratownictwo Medyczne  i Techniki dentystyczne zobowiązani są przystąpić do egzaminu sprawnościowego.  Uprawnienie przysługuje w okresie 3 lat od uzyskania świadectwa egzaminu dojrzałości ,L , natomiast F w roku w którym uzyskali świadectwo maturalne. 2019/2020 do
2020/2022
56 Gdański Uniwersytet
Medyczny
ul. Skłodowskiej–Curie 3a
80-210 GDAŃSK
L oraz F stopnia centralnego otrzymują 100% punktów z postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne I stopniana kierunku a. Zdrowie środowiskowe 2019/2023
57 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 KATOWICE
W uchwale senatu o laureatach  i finalistach olimpiad na lata od 2019 do 2023 przyznaje się L i F Olimpiady Wiedzy Ekologicznej maksymalną liczbę z przedmiotu  BIOLOGIA 2019/2020 do
2022/2023
58 Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
ul. J. Kilińskiego 1
15-089 BIAŁYSTOK
L i F są przyjmowani na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarneI uzyskują w postępowaniu kwalifikacyjnym z biologii 100 pkt i 200 pkt w przypadku studiów I stopniaOznacza to, że L i F mają w większości zagwarantowany wstęp na 11 kierunków medycznych : Analitykę medyczną, Dietetykę, elektroradiologię, Farmację, Fizjoterapię, Kosmetologię , Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne, i Zdrowie publiczne bezterminowo
59 Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 WARSZAWA
Finaliści są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia  I stopnia ZDROWIE PUBLICZNE 2021/2022 do
2024/2025
  Akademia Morska w SzczecinieWały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
(L i F) Nawigacja, żegluga śródlądowa, transport, geodezja i kartografia, informatyka, oceanotechnika, geoinformatyka, 2021/2022
2022/2023
61 Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego
210-719 Olsztyn
Wydział lekarski na kierunek – Nauki o zdrowiu 2019/2023
62 Politechnika Świętokrzyska
 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
L oraz F stopnia centralnego mogą zwrócić się w formie pisemnej do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na wybrany kierunek studiów bez postępowania kwalifikacyjnego bezterminowo
63 Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki
 w Katowicach,
ul. Mikołowska 72A
40-065 Katowice
L i F dowolnej olimpiady stopnia centralnego mogą być przyjęci na jednolite studia magisterskie kier, Fizykoterapia lub na wybrany kier. studiów pierwszego stopnia bezterminowo
64 Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
ul. Kościuszki 4
90-419 Łódź

(L i F – maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów oraz dodatkowe, przewidzianą dla biologii) kierunki: Biologia, Dietetyka, Biotechnologia, Koordynowana opieka senioralna, Zdrowie publiczne

2021/2022 do
2022/2023

Stan na 05 czerwca 2021 r.

Ze względu na fakt, iż uczelnie nie zawsze informują indywidualnie komitety główne olimpiad przedmiotowych o uchwałach w sprawie przyznania określonych uprawnień finalistom i laureatom danej olimpiady przedmiotowej (pomimo wysyłania indywidualnych pism przez GK OWE ), a także ze względu
na to, iż wiele wydziałów uczelni przyznaje uprawnienia na kierunki, którymi mniejsza ilość uczestników OWE mogłaby być zainteresowana.

NALEŻY ZAWSZE PYTAĆ W DZIEKANACIE INTERESUJĄCEGO WAS WYDZIAŁU UCZELNI O EWENTUALNE UPRAWNIENIA NADANE.

            Umieszczenie informacji w powyższej tabeli oznacza, iż dana uczelnia / wydział potwierdziły uprawnienia finalistom i laureatom OWE.
Jednakże brak danego kierunku w powyższej tabeli nie musi oznaczać braku takich uprawnień – może jedynie oznaczać brak oficjalnego ich potwierdzenia przez senat / dziekanat danej uczelni.