Etap okręgowy XXXVI OWE

Szanowni Olimpijczycy!

Wszystkich młodych przyrodników, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego XXXVI edycji naszej Olimpiady, Główny Komitet OWE
przy ZG LOP uprzejmie informuje, że:

 • Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest wykonanie
  i przesłanie w terminie do dnia 8 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pracy badawczej na jeden wybrany z dwóch poniżej podanych tematów:
 1. Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.
  W przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.
 2. Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego. Wskaż z miejsca Twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu.
  W przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

Praca ta ma być przygotowana w Power Poincie (objętość 30-40 slajdów) zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie tylko odnośniki do stron internetowych), własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym.
Pracę tę na płytkach CD lub pendrive (wskazane są 2 kopie!) należy przesłać wyłącznie listem poleconym, na adres Komitetu Wojewódzkiego OWE.

 Zgodnie ze wskazaniem MEiN:

„Jednocześnie informujemy, że istnieje konieczność egzekwowania
od uczniów (ich rodziców/opiekunów prawnych) oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy badawczej”
Do pracy należy więc dołączyć powyższe oświadczenie.

Główny Komitet OWE informuje, że wszyscy uczniowie na etapie szkolnym na teście podpisali i wyrazili swą zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w ramach XXXVI edycji, tym samym zostali poinformowani,
że Administratorem danych jest:
ZG LOP, ul. Tamka 37 lok. 2, 00-355 Warszawa.

Jednocześnie przesłana praca powinna zawierać na osobnej kartce następujące dane personalne uczestnika etapu okręgowego tzn.:

 • imię i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia,
 • klasa, jej profil, pełna nazwa i adres szkoły.
 • Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego
 • adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego, e-maila

Bardzo ważne jest czytelne podanie danych, zwłaszcza personalnego
e-maila i numeru własnego telefonu, aby jury miało możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym uczestnikiem etapu okręgowego.

WAŻNE!

Jednocześnie informujemy, że z racji  reorganizacji KW OWE w woj. mazowieckim, Główny Komitet kierując się wyłącznie dobrem młodzieży przejął czasowo jego rolę.
Dlatego też młodzież z woj. mazowieckiego prosimy, aby swoje prace przesyłała WYŁĄCZNIE na adres:

Główny Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy ZG LOP
ul. Tamka 37 lok. 2
00-355 Warszawa

Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa staną się jego reprezentacją na zdalny finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odbędzie się on – część pisemna w sobotę 5 czerwca w Światowym Dniu Środowiska, a część ustna 6 czerwca (niedziela). O szczegółach ich przeprowadzenia zostaną indywidualnie poinformowani wszyscy spośród 112 osób. Stąd tak ważne jest podanie przez uczestników nr tel. kontaktowego oraz własnego personalnego adresu e-mailowego (nie szkoły, rodziców czy opiekuna merytorycznego!).

Tytuł finalisty XXXVI Olimpiady zostanie przyznany po sprawdzeniu testu pisemnego, najlepsza 10 spośród 112 uczestników, po przeprowadzeniu części ustnej, uzyska tytuł laureata XXXVI OWE.

Życząc wszystkim powodzenia, trzymamy już za Was  od dziś – „dnia startu” mocno kciuki i serdecznie pozdrawiamy,

Przewodnicząca Głównego Komitetu OWE
Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, dnia 17 kwietnia 2021 r.

Szanowni Olimpijczycy i Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

W związku z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, w tym roku wszystkie olimpiady zobowiązane są do przeprowadzenia trzech etapów bieżącej edycji.

 Dlatego też, po etapie okręgowym najlepsza siódemka autorów prac, stanowić będzie reprezentację na finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odbędzie się on zdalnie zgodnie
z harmonogramem  w dniu 4 czerwca 2021 r. (sobota).

O szczegółach jego przeprowadzenia wszystkich zainteresowanych, poinformujemy imiennie w późniejszym terminie.

Życząc Wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz wiosennego nastroju, serdecznie pozdrawiamy.
W imieniu Głównego Komitetu OWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska